Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
การป้องกันการทุจริต
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Mangement)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
การบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคล
ประมวลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
งานกิจการสภา
ประกาศ
รายงานการประชุม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

01 ส.ค. 2564
ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลควนเมาร่วมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

21 ก.ค. 2564
ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว

21 มิ.ย. 2564
ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา โครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์สายน้ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม

23 เม.ย. 2564
ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา การจัดทำแผนชุมชน

22 เม.ย. 2564
ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร ประจำปี 2564

22 เม.ย. 2564
ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร ประจำปี 2564

10 มี.ค. 2564
ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า

26 พ.ย. 2563
ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา

16 ก.ย. 2563
ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี

28 ส.ค. 2563
ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0-7529-0122 มือถือ 081-3702454 โทรสาร : 0-7529-0122 อีเมล์ : khuanmao98@outlook.co.th


www.khuanmao.go.th