Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
การป้องกันการทุจริต
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
การบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคล
ประมวลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายสมหมาย จงใจ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
Responsive image
Responsive image
นายสมบัติ จันทร์ศรี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
Responsive image
Responsive image
นายสมชาย แก้วเพ็ง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
Responsive image
นายสำราญ นาคแท้
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นางฉวีวรรณ เซี่ยงเซี่ยว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายสมศักดิ์ จันทรมาศ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายบุญสืบ ย่านควน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายสุทิพย์ ส่งแสง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายวุฒิเดช พริกหอม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายสมจิตร สีทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายสว่าง เอี่ยมอักษร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
ว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นางอาภรณ์ เทพี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายวัชรินทร์ พักตร์จันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นายกฤตเมธ ชูวงศ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นายประจวบ รักธรรม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นายสันติ อินทร์แก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นายวิรัตน์ จงรักวิทย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
นางสุดารัตน์ สายสุวรรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
นายสุทัศน์ ธรรมกิจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
Responsive image
นางเพ็ญศิริ ทองอ่อน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
Responsive image
นายสมฤทธิ์ อายุสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
Responsive image
นายปฐม ศรีถาวร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
Responsive image
นายสาโรช เจริญฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
Responsive image
นายณรงค์ ลุ้งใหญ่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
Responsive image
นายปิยะ สุ้นกี้
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
Responsive image
นายสมหมาย จงใจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
Responsive image
นายจรัส บุญส่ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
Responsive image
-ว่าง-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
Responsive image
นายชัยยา เพียรดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
Responsive image
นางธัญวรรณ เพียรดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
Responsive image
นายสมบัติ จันทร์ศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15
Responsive image
นางเอื้องฟ้า ภักดีโยธา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0-7529-0122 มือถือ 081-3702454 โทรสาร : 0-7529-0122 อีเมล์ : khuanmao98@outlook.co.th


www.khuanmao.go.th