Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
การป้องกันการทุจริต
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
การบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคล
ประมวลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง (23 มี.ค. 2563)  
แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าวัดควนเมา (23 มี.ค. 2563)  
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดควนเมาเกมส์ และโครงการฝึกอบรมการส่... (23 มี.ค. 2563)  
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล... (28 ม.ค. 2563)
การสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (27 มิ.ย. 2562)
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ฯ (27 มิ.ย. 2562)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของภาครัฐ ประจำปี 2562 (13 พ.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2... (28 ม.ค. 2562)
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 (28 พ.ย. 2561)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของภาครัฐ (13 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (16 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.) (08 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (01 ส.ค. 2561)
ประกาศข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่ว... (31 ก.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตค... (23 ก.ค. 2561)
รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (05 ก.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น (11 มิ.ย. 2561)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน (06 มี.ค. 2561)
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (13 ม.ค. 2561)
ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (09 ม.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการป้องกันโรคระบาดตาม... (18 มี.ค. 2563)  

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องก... (25 ก.พ. 2563)  

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภ... (11 ธ.ค. 2562)  

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีวิ... (20 ส.ค. 2562)

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้อง... (26 ก.ค. 2562)

โครงการคลองสวย น้ำใส ใส่ใ... (25 ก.ค. 2562)

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภ... (25 ก.ค. 2562)

โครงการยุวสิ่งแวดล้อมตำบล... (15 ก.ค. 2562)

กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้... (27 มิ.ย. 2562)

โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล... (11 มิ.ย. 2562)

โครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์ส... (06 ก.พ. 2562)

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2... (28 พ.ย. 2561)

ประกาศจัดงานลอยกระทง ปี 2... (12 พ.ย. 2561)

กิจกรรมเปิดป้าย "พื้นที่ป... (11 ก.ย. 2561)

โครงการประกาศเจตจำนงต่อต้... (08 ส.ค. 2561)

โครงการยุวสิ่งแวดล้อมตำบล... (26 ก.ค. 2561)

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภ... (25 มิ.ย. 2561)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณ... (23 เม.ย. 2561)

(08 มี.ค. 2561)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน (06 มี.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรือง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต... (27 ก.พ. 2563)  
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทาง... (20 ก.พ. 2563)  
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (20 ม.ค. 2563)  
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (20 ม.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (20 ม.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (20 ม.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (20 ม.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (17 ม.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (16 ม.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (16 ม.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (08 ม.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (08 ม.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (08 ม.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (08 ม.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (07 ม.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (02 ม.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (02 ม.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (25 ธ.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (25 ธ.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (25 ธ.ค. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0-7529-0122 มือถือ 081-3702454 โทรสาร : 0-7529-0122 อีเมล์ : khuanmao98@outlook.co.th


www.khuanmao.go.th