Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
การป้องกันการทุจริต
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Mangement)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
การบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคล
ประมวลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
งานกิจการสภา
ประกาศ
รายงานการประชุม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (13 ม.ค. 2566)  
ประกาศรายชื่อมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.) (09 ม.ค. 2566)  
ประกาศรายชื่ีอผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (04 ม.ค. 2566)  
รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (14 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (13 ธ.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (02 ธ.ค. 2565)
รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (10 พ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2... (03 ต.ค. 2565)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึ... (25 ส.ค. 2565)
แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างเดือนตุลาคม 2565... (25 ส.ค. 2565)
แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระห... (18 ส.ค. 2565)
การรับสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น(ก.ฌ.) (17 ส.ค. 2565)
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำป... (28 มิ.ย. 2565)
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (21 มิ.ย. 2565)
คำสั่งมอบหมายงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (25 พ.ค. 2565)
คำสั่งมอบหมายงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (23 พ.ค. 2565)
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (23 พ.ค. 2565)
คำสั่งมอบหมายงานหน่วยตรวจสอบภายใน (23 พ.ค. 2565)
คำสั่งมอบหมายงานกองช่าง (23 พ.ค. 2565)
คำสั่งมอบหมายงานกองคลัง (23 พ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้... (02 ธ.ค. 2565)  

โครงการทบทวนชุดปฏิบัติการ... (15 ส.ค. 2565)  

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภ... (09 ส.ค. 2565)  

โครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์ส... (08 ก.ค. 2565)

โครงการยุวสิ่งแวดล้อมตำบล... (24 มิ.ย. 2565)

โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร... (15 มิ.ย. 2565)

โครงการพัฒนาศักยภาพการฟื้... (31 พ.ค. 2565)

โครงการ รู้เท่าทัน รู้ป้อ... (06 พ.ค. 2565)

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม... (18 เม.ย. 2565)

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องก... (28 มี.ค. 2565)

ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร... (08 ก.พ. 2565)

โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำ... (01 ส.ค. 2564)

โครงการพัฒนาและยกระดับคุณ... (23 ก.ค. 2564)

โครงการพัฒนาและยกระดับคุณ... (22 ก.ค. 2564)

โครงการพัฒนาและยกระดับคุณ... (21 ก.ค. 2564)

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภ... (21 ก.ค. 2564)

โครงการพัฒนาและยกระดับคุณ... (20 ก.ค. 2564)

โครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์ส... (21 มิ.ย. 2564)

การจัดทำแผนชุมชน (23 เม.ย. 2564)

ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร... (22 เม.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร.อบต.ควนเมา (24 ม.ค. 2566)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร. อบต.ควนเมา (12 ม.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโค... (12 ม.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตรวจรับงาน โคร... (06 ม.ค. 2566)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร. อบต.ควนเมา (05 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างค... (19 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประกาศปรับปรุงร่างโครงการก่อสร้างถนนคอน... (13 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโค... (13 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง... (06 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงาน โค... (29 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์กาบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สา... (28 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างฯโครงการก่อสร้างถนนคสล.ส... (28 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สา... (02 ก.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายท... (02 ก.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง... (30 ส.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.... (16 ส.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถน... (16 ส.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้า... (05 ส.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้า... (05 ส.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ส... (20 ก.ค. 2565)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0-7529-0122 มือถือ 08-1370-2454 โทรสาร : 0-7529-0122 อีเมล์ : khuanmao98@outlook.co.th


www.khuanmao.go.th