Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
การป้องกันการทุจริต
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
การบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคล
ประมวลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการธนาคารขยะ
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการธนาคารขยะ  โดยกำหนดจัดการฝึกอบรม ในวันที่ 10 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา และเดินทางไปศึกษาดูงานในวันที่  18  เมษายน 2561  ณ เทศบาลตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล   เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารขยะ มีความรู้ความเข้าใจและแยกประเภทของขยะรีไซเคิลได้อย่างถูกต้อง  เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารขยะ มีความเข้าใจ  การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี  และเหมาะสมกับขยะแต่ละประเภท เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารขยะ มีความเข้าใจถึงวิธีการจัดการอย่างถูกต้องกับขยะที่สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่  เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารขยะ เกิดความตระหนักถึงผลเสียที่จะก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของมนุษย์  หากมีการจัดการขยะอย่างไม่เหมาะสม เพื่อสร้างความมีระเบียบวินัยและความเคยชินในการคัดแยกขยะ  เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารขยะ ได้มีความเข้าใจเรื่องการจัดการและการทำงานเป็นหมู่คณะ  เพื่อสนับสนุนการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด  และการเพิ่มประสิทธิภาพการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม  เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการขยะของตำบลควนเมา ให้ครบวงจรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ  เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของตำบลควนเมา  ในด้านที่เป็นองค์กรที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม 
         
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2561

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0-7529-0122 มือถือ 081-3702454 โทรสาร : 0-7529-0122 อีเมล์ : khuanmao98@outlook.co.th


www.khuanmao.go.th