Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
การป้องกันการทุจริต
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Mangement)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
การบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคล
ประมวลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
งานกิจการสภา
ประกาศ
รายงานการประชุม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
Responsive image
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาติและของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี  สร้างความรัก  ความสามัคคี  ของประชาชนในตำบล เพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคาและปลูกฝังแนวความคิดพื้นฐานที่ถูกต้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้แก่สมาชิกในชุมชน และ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เห็นคุณค่าของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน
โดยมีการประกวดหนูน้อยนพมาศ ผลการประกวด คือ 
รางวัลที่ 1 ได้แก่ เด็กหญิงสริตา  จงบุรี
รางวัลที่ 2 ได้แก่ เด็กหญิงจิดาภา  สิริวงศ์
รางวัลที่ 3 ได้แก่ เด็กหญิง อาทิมา  พรหมมา
รางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ เด็กหญิง ปัญญาพินันท์  ภักดีรัตน์
ผลการประกวดกระทง ประเภทสวยงาม ได้แก่
รางวัลที่ 1 ได้แก่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลควนเมา
รางวัลที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดควนเมา
รางวัลที่ 3 ได้แก่ นางสาวธนวรรณ ลาภพงศ์พิพัฒน์
ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ นางสุภาพร  สมมิตร์  
         
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2561